Samtalsterapi

______________________________________________
 

Att komma närmare sig själv

Personligt växande, känsla av helhet och större medvetenhet kring sig själv och omgivningen är syftet med samtalsterapin. 
Det är naturligt att inte må så bra ibland, men ibland fungerar det vanliga sättet att hantera tillvaron inte så väl. Det kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och stress, känslomässig avstängdhet eller att känslorna blir så starka att de är svåra att hantera. Ibland kan också livsmönster du bär med dig synliggöras i din aktuella livssituation. Tillsammans arbetar vi med att du ska bli mer medveten, finna nya sätt att se på dig själv och omvärlden. Terapin ger dig också möjlighet att acceptera olika sidor av dig själv vilket öppnar upp för nya livsval och frigör energi. Fokus ligger på att hitta och se det som fungerar utan att bortse från svårigheter.

Samtalsterapi - om

I psykoterapeutisk terapi ges möjlighet till självutforskande och självreflekterande, att söka mening, sammanhang och begriplighet.
Det första samtalet är ett orienterande samtal om hur du mår, hur du har det och vad du vill ha hjälp med. Därefter bestämmer vi om och hur vi ska arbeta vidare. Det är alltid ditt behov av antal samtal som styr. Ibland kan några få samtal räcka att sortera och hitta strategier, ibland kan det behövas flera under en längre tid. 

samtalsterapi - former

Det kan ibland vara svårt att själv veta vilken teapiform som passar. Vad man väljer beror på problem och det kan vara en blandning av flera olika terapeutiska inriktningar. Jag arbetar med psykoterapeutisk terapi som kan vara både acceptans- och beteendeinriktat som:
KBT (Kognitiv Beteende Terapi)
Relationell psykoterapi
MBCT (MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi) 
IBCT (evidensbaserad parterapi inom ramen för KBT)

 Jag använder ofta mindfulness, som medvetandegör oss om tankar och känslor på ett icke dömande sätt och med en en nyfiken vänlighet. Detta blir en extra kraft och stöd i terapin att möta det som är svårt. CFT - compassionfokuserad terapi är en del av KBT och jag ser även denna gren som en viktig terapeutisk utgångspunkt. CTF kan enkel utryckas om att odla förmågan att ta hand om sig själv, både i med- och motgång.
Ibland använder jag kroppen, bilder, figurer, tejping, gestaltning, färg och form för uttryck. Bildframställandet är helt kravlöst, utan prestation och kan passa för dig som har för många, eller för få ord. Eller där ord är överflödiga. Självklart får du själv ha önskemål om det är någon terapiform som du känner skulle passa dig.

Parterapi

Centralt i parbehandlingar är oftast att hitta en balans mellan förändring och acceptans – vissa saker kan man ändra hos sig själv, vissa saker kan man få en större förståelse och acceptans för hos den andre.
Med acceptans menas att söka förståelse för hur olikheterna mellan två människor kan leda till konflikter där de framkallar och förstärker varandras negativa beteenden och skapar onda cirklar. Kampen för att förändra den andras beteende får ofta rakt motsatt effekt och kan till slut bli det stora problemet i förhållandet. 
IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) är en behandlingsform som vilar på en kombination av kognitiv beteendeterapi och acceptansarbete. En del behöver tex bli bättre på att kommunicera med varandra, öva sig i att lyssna och delge varandra sina tankar utan att angripa och såra. Den här arbetsmetoden är användbar i alla slags relationer där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikter.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.
~Tranströmer

Kostnad

Företag
1450:- exkl. moms / h. 

Privatpersoner 
880:- inkl. moms / h

Par
1450:- inkl. moms
-samtalet varar ca 1,5 h

"Du kanske söker bland grenarna efter det som endast finns bland rötterna"
~ Rumi

Boka tid

  • Beskriv - om du vill - lite kortfattat vad du vill ha hjälp med. Ha gärna önskemål om vilka vardagar och tider som passar dig.

 © Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>